IB mugės rezultatų apibendrinimas

PASIRENGIMO MUGEI E-METODINĖ MEDŽIAGA IR E-DOKUMENTAI 

 1. Imitacinių bendrovių (IB) mugės dalyvių pasiektų rezultatų svarba ir vertinimas

Dalyvavimas mugėje – tai viena iš reklamos priemonių, turinčių tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį poveikį imitacinių bendrovių veiklai. Todėl, pasibaigus renginiui, svarbu susumuoti dalyvavimo mugėje rezultatus, apžvelgti objektyvius (faktinius) duomenis, įvertinti dalyvavimo mugėje išlaidų efektyvumą, pažymėti klaidas, į kurias bus atsižvelgta ateityje.

Renginio įsivertinimas yra neatsiejama reginių vadybos proceso dalis. Vertintinus dalykus kiekviena IB turi nusistatyti pati pagal savo poreikius, atsižvelgdama į išsikeltus dalyvavimo renginyje tikslus.  Parodos visuomet duoda naudos, atsižvelgiant į tai, ko įmonė siekia.

Svarbiausieji  rezultatų apibendrinimo tikslai:

 • kritiškai ir objektyviai įvertinti dalyvavimo pasiekimus, lyginant su planuotais rezultatais;
 • išryškinti dalyvavimo mugėje stipriąsias puses bei sukuriamą vertę;
 • suprasti dalyvavimo trūkumus, limitus bei aptarti, kokias klaidas studentai darė ir kokių galimybių neišnaudojo;
 • gauti argumentų, įžvalgų apie renginio naudą studentams ir panaudoti juos, prašant mokymo institucijos finansavimo ruošiantis mugei kitais metais;
 • surinkti studentų idėjas ir pasiūlymus, skatinant juos diegti naujoves imitacinės bendrovės veikloje;
 • didinti IB veiklos žinomumą, aprašant ir paskelbiant pasiekimus;
 • sulyginti gautą naudą ir pasiekimus su ankstesniu dalyvavimu IB mugėse.
 1. Mugės rezultatų apibendrinimo darbų sąrašas

Planuokite darbus nuosekliai:

Eil. Nr. Veikla Fizinis dalyvavimas Nuotolinis dalyvavimas
1.        Susisteminkite iš kitų IB gautą ar atsiųstą medžiagą, padarytas nuotraukas, vaizdo įrašus X X
2.        Surinkite faktinius duomenis: naujų kontaktų skaičius po mugės, mugėje ir po jos, pasirašytų sutarčių skaičių ir pan. X X
3.        Parenkite galutinį lankytojų ir pirkėjų, kurie domėjosi įmonės produkcija, sąrašą X X
4.        Užmegzkite naujus ryšius su potencialiais klientais (pagal parengtą sąrašą), t. y. išsiųskite jiems informaciją, paklauskite, ar jie nusprendė ką nors pirkti, nusiųskite kainoraščius ir pasiūlykite bendradarbiauti X X
5.        Atlikite originalių sprendimų ir idėjų analizę (savo ir kitų matytų IB atžvilgiu) X X
6.        Suskaičiuokite faktines dalyvavimo mugėje išlaidas ir palyginkite su visu planuotu biudžetu X X
7.        Apskaičiuokite mugės metu gautas pajamas ir palyginkite su faktinėmis dalyvavimo mugėje išlaidomis X X
8.        Išanalizuokite, kurios išlaidos buvo naudingos, kurios nedavė laukiamo efekto ir kodėl X X
9.        Išsiaiškinkite personalo, dirbusio stende, padarytas klaidas X X
10.    Paanalizuokite, ar parinktas asortimentas, kainų ir nuolaidų politika pasiteisino X X
11.    Parenkite savo ir konkurentų produktų savybių bei teikiamos naudos palyginimo ataskaitą pagal rekomenduojamą dokumentą „Mugėje dalyvavusių konkurentų veiklos analizė“ X X
12.    Aprašykite išmoktas pamokas būnant pirkėjais ir/ar pardavėjais X X
13.    Parenkite ir pristatykite mugės metu atliktų tyrimų rezultatus X X
14.    Parenkite dokumentus „Simulith“ bankui X  
15.    Padiskutuokite apie parengtų pirkimo–pardavimo dokumentų naudojimo, pildymo patirtį X X
16.    Išanalizuokite pačių pastebėtus trūkumus ir privalumus, kitų duotas pastabas, apibendrinkite gerąsias ir blogąsias dalyvavimo mugėje ypatybes pagal rekomenduojamą dokumentą „Dalyvavimo mugėje privalumų ir trūkumų ataskaita“  X X
17.    Paskelbkite dalyvavimo rezultatus savo IB tinklalapyje ar mokymo institucijos svetainėje X X
18.    Parašykite straipsnį apie pasiekimus į „Simulith žinias“ X X
19.    Parenkite informaciją ir paskelbkite ją IB socialiniuose tinkluose X X
20.    Parenkite prezentaciją ir pristatykite dalyvavimo rezultatus ir įspūdžius IB darbuotojų susirinkime X X
21.    Pateikite pastabas, kas buvo negerai ar nepakankamai gerai X X
22.    Pasiskirstykite išvardintomis užduotimis pagal rekomenduojamą dokumentą „Dalyvavimo mugėje rezultatų apibendrinimo užduotys studentams“ X X
23.    Aprašykite ir pateikite dalyvavimo mugės konkursuose, seminaruose rezultatus X X
24.    Surinkite atsiliepimus ir pasiūlymus apie mugės organizacinius aspektus ir apibendrintus pasiūlymus dėl renginio tobulinimo bei išsiųskite mugės organizatoriams X X
25.    Pateikite asmenines įžvalgas apie mugę pagal dokumentą „Informacijos apie dalyvavimo mugėje rezultatus surinkimo anketa“ X X
26.    Pasidomėkite ir palyginkite ankstesnių metų dalyvavimo mugėje rezultatus X X
27.    Įsivertinkite savo dalyvavimą ir indėlį į bendrą darbą ir paskatinkite darbuotojus. Rekomenduojama mugės komandos vadovui naudoti dokumentą „Mugės komandos veiklos vertinimas“ X X

Literatūra:

 1. Bačiulytė R., Ignatonienė D., Ignatonis M. (2021). Imitacinių bendrovių darbo patirtis ir veiklos gairės [Elektroninis išteklius]. Vilniaus kolegija, „Simulith“ centras.
 2. Bačiulytė R., A. Stonienė. (2008). Verslo praktinio mokymo firmų mugės: pasirengimas, dalyvavimas ir rezultatų apibendrinimas. BMK, Vilnius.